Algemene Voorwaarden

Versie 3.0 – 01 januari 2023

Download PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN BAAS & BAAS ONLINE MARKETING B.V.

 

Artikel 1 - Definities

 

1.   Baas & Baas Online Marketing B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 86904159, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.    De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3.    Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4.    Met de overeenkomstwordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussenpartijen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.    Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.    De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats verplichtingen.

 

Artikel 3 - Betaling

 

1.   Baas & Baas hanteert een vooraf facturatiebeleid. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.    Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3.   Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim.Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.    Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.    Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 

1.   De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 2 maanden geldig,tenzij in het aanbod een andere termijnvan aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gesteldetermijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.    Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvangeen recht op ontbindingof schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijnovereengekomen.

3.   Aanbiedingen en offertesgelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijenmoeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 - Prijzen

 

1.   De op aanbiedingen, offertes en facturenvan dienstverlener genoemdeprijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.    Deprijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijndekostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden wordenvoorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnenaanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.   Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.    Indien er geen vasteprijs is overeengekomen, kan het tariefmet betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld opgrond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens degebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarinhij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestedeuren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken,waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indiende richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen,dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te latenweten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgeverheeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen,dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 6 -Prijsindexering

 

1.    De bij het aangaanvan de overeenkomst overeengekomen prijzenen uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het rechtde aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.    Aangepaste prijzen,tarieven en uurlonenworden zo spoedigmogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

 

1.    Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdrachtrelevant is beschikbaar voor dienstverlener.

2.   Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meentnodig te hebbenvoor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdigen in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen

3.    Opdrachtgever staatin voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikkinggestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.    Opdrachtgever vrijwaartdienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoenaan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5.    Indien en voor zoveropdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

6.   Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of nietbehoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdrachthierdoor vertraging op, dan komende daaruit voortvloeiende extra kosten en extrahonoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 - Intrekking opdracht

 

1.    Het staat opdrachtgever vrij omde opdracht aan dienstverlenerop elk gewenst moment te beëindigen.

2.   Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt,is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakteonkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

 

1.   Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzichten vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uit.

2.    Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering geschiedt in onderling overlegen na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

4.    Het is de verantwoordelijkheid vanopdrachtgever dat dienstverlenertijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 10 - Contractduur opdracht

 

1.   De overeenkomst tussenopdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,tenzij uit de aardvan de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk énschriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    Zijn partijenbinnen de looptijdvan de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijnovereengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding vandeze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 

1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomstblijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigenof aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderlingoverleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.    Indien partijenovereenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstipvan voltooiing van de uitvoering daardoor wordenbeïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op dehoogte.

3.   Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgeverhierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.    Indien partijeneen vast honorarium zijn overeengekomen, geeftdienstverlener daarbij aan in hoeverrede wijziging of aanvullingvan de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 12 - Overmacht

 

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BWgeldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enigeverplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan wordentoegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijkeomstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegensopdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakomingvan zijn verplichtingen in redelijk- heid niet van dienstverlener kan worden verlangd.Tot die omstandigheden worden mede gerekendwanprestaties vantoeleveranciers of andere derden, stroom-storingen, computervirussen,stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2.    Indien zich een situatieals hiervoor bedoeldvoordoet als gevolgwaarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingenjegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschortzolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in devorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijenhet recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.   Dienstverlener is in het geval als bedoeldin het tweede lid van dit artikelniet gehouden tot vergoeding van enigeschade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enigvoordeel geniet.

 

Artikel 13 - Verrekening

 

Opdrachtgever doet afstand van zijn rechtom een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

 

Artikel 14 - Opschorting

 

Opdrachtgever doet afstand van het rechtom de nakoming van enigeuit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel15 - Overdracht van rechten

 

Rechten van een partijuit deze overeenkomst kunnen niet wordenovergedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de anderepartij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werkingzoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel16 - Verval van devordering

 

Elkrecht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elkgeval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid directof indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Artikel 17 - Garantie

 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voorBaas & Baas OnlineMarketing B.V. enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geenresultaatsverplichting.

 

Artikel 18 -Verzekering

 

1.   Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken dienoodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsookzaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die ondereigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegenonder andere brand, ontploffings- en waterschadeevenals diefstal.

2.    Opdrachtgever geeftop eerste verzoekde polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid schade

 

1.   Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuldheeft veroorzaakt.

2.   In het gevaldat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schadeniet meer dan het honorarium.

3.    Iedereaansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met deuitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in hetdesbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake-lijk-heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedragvan het eigenrisico volgens dedesbetreffende polis.

4.   De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook alsdienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,gegevensbestanden, registers of andere zaken.

5.    Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolgis van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener,zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

 

1.   Ingeval een opdrachtwordt verstrekt door meer dan één persoon,is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van dieopdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

2.    Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevensin privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoonbeschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bijwanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijkaansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al danniet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel tenname van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 21 -Vrijwaring

 

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegenalle aanspraken van derden, die verband houdenmet de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 22 - Klachtplicht

 

1.   Opdrachtgever is verplicht klachten over deverrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevateen zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2.    Een klachtkan er in ieder gevalniet toe leiden,dat dienstverlener gehoudenkan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijnovereengekomen.

 

Artikel 23 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 

1.   De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zakenen onderdelen blijveneigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald.Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en dezaken terugnemen.

2.    Indien de overeengekomen vooruitte betalen bedragenniet of niet op tijd worden voldaan,heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schortentotdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlatelevering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

3.   Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallendezaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.    Indienzaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijsniet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdatopdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5.   In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 24 - Intellectueel eigendom

 

1.   Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absoluterechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragersmet gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,maquettes, etc.

2.    De genoemdeintellectuele absolute rechtenmogen niet zonderschriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoonden/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3.   Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding vande door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaandatgene waarop dit artikelbetrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zichzijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggenvan de strekking van dezebepaling.

 

Artikel 25 -Geheimhouding

 

1.   Ieder der partijen houdt de informatie die hij (inwelke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatiebetreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoedendat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de anderepartij schade kan berokkenen,geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel degenoemde informatie ook geheimhoudt.

2.    De in het eerste lid van dit artikel genoemdegeheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 

1.   die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontvingal openbaar was of nadienopenbaar is geworden zonder een schending door deontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht

2.    waarvan de ontvangende partijkan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij

3.   die de ontvangende partij van een derde heeftontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij teverstrekken

4.    die door de ontvangende partij openbaar wordtgemaakt op grond van een wettelijke plicht

 

3.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periodevan drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 26 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 

1.   Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2.    Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikelbedoelde boete doet geen afbreukaan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht omnaast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 27 - Niet-overname personeel

 

Opdrachtgeverneemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

 

1.    Baas & Baas Online Marketing B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.    Wijzigingen van ondergeschiktbelang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Baas &Baas Online MarketingB.V. zoveel mogelijk voorafmet de klant bespreken.

 

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegderechter

 

1.    Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Baas & Baas Online Marketing B.V. is gevestigd/praktijk houdt

/kantoor houdtis exclusief bevoegdom kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzijde wet dwingend andersvoorschrijft.

Artikel 30 - Toeschrijving

  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01 januari 2023